Мерки за безопасност

Мерки за безопасност

Условия за ползване

          Този електрически уред е предназначен за използване в битови и сходни с тях условия.

          Можете да го употребявате в битовите помещения на магазини, офиси и други подобни условия на непромишлена експлоатация. Използвайте го на вили, в стаи на хотели, мотели и други жилищни пространства, като апартаменти и хотели от типа полупансион.

          Промишлено или всяко друго използване на уреда не по предназначение се смята за нарушаване на условията за правилна експлоатация на изделието. В този случай производителят не носи отговорност за възможните последствия.

          Преди да включите устройството в електрическата мрежа, проверете съвпада ли нейното напрежение с номиналното напрежение на захранването на уреда.

          Използвайте удължител, който е предвиден за използваната от уреда мощност – несъответствието на параметрите може да предизвика късо съединение и запалване на кабела.

          Включвайте уреда само към заземени контакти – това е задължително изискване за защита от токов удар. Когато използвате удължител, уверете се, че той също е заземен.

Съвети за безопасна употреба

          Никога не оставяйте уреда върху мека повърхност. За да се избегне разливането на горещи течности, уредът за приготвяне на храна трябва да се сложи върху устойчива повърхност, а при пренасяне да се използват специалните дръжки.

          Не го покривайте с тъкан или хартиена салфетка по време на работа – това може да доведе до прегряване и повреда на устройството.

          Забранено е използване на уреда на открито – попадането на влага или странични предмети в корпуса на устройството може да доведе до повредата или счупването му.

          След използване на уреда, по време на почистване и преместване, изключвайте уреда от контакта. Изключвайте захранващия кабел използвайки сухи ръце, като го държите за щепсела, а не за шнура.

          Не изтегляйте захранващия кабел през каси на врати или близо до източници на топлина. Внимавайте кабелът да не се усуква и да не се прегъва, както и да не се докосва до остри предмети, ъгли и ръбове на мебели.

ПОМНЕТЕ: Повредата на захранващия кабел може да доведе до повреди, които не съответстват на условията на гаранцията. Ако захранващият кабел е повреден или е необходимо да бъде сменен, обърнете се към специалисти от сервизния център.

Почистване и обслужване

          Преди да започнете да почиствате уреда, уверете се, че е изключен от електрическата мрежа и е напълно изстинал. Спазвайте строго инструкциите за почистване на уреда.

ЗАБРАНЕНО Е потапянето на корпуса на уреда или поставянето му под водна струя!

          По време на работа на уреда повърхностите могат много да се нагряват. Уредът крие опасност от травми.

          Клапаните за регулиране на налягането, от които става изпускането на парата, трябва да се проверяват редовно за запушвания.

          Не подгрявайте храната в продължение на много време.

ВНИМАНИЕ! По време на работа приборът се нагрява. Не пипайте корпуса, чашата и другите метални части по време на експлоатация. Задължително използвайте кухненски ръкавици. За да се избегне изгаряне от горещата пара, не се накланяйте над уреда при отваряне на капака.

Препоръки

          Този уред може да се използва от хора с физически, сетивни или умствени отклонения, или без необходимия опит и знания, само ако същите се намират под контрол или са получили инструкции относно безопасното използване на уреда и си дават ясна сметка за възможните опасности.

          Уредът може да се използва от деца на възраст 8 и повече години, ако се намират под контрол, ако са били инструктирани относно безопасното използване на уреда и ако добре разбират какви са възможните опасности.

          Децата трябва да се наблюдават, за да не се допусне да си играят с уреда. Дръжте уреда и захранващия му кабел на място, недостъпно за деца под 8 години.

          Не е разрешено използването на уреда от деца на възраст под 8 години. Почистването и обслужването на уреда не трябва да се извършва от деца на възраст под 8 години и без наблюдение на възрастен.

          Забранен е самостоятелният ремонт на уреда или правене на промени в конструкцията му. Този уред не е предназначен за използване с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.

          Ремонтът на уреда трябва да се извършва само от специалист от оторизиран сервизен център. Непрофесионално извършена поддръжка или ремонт могат да доведат до повреда на уреда, травми и повреда на имущество.

Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неспазване на изискванията за безопасност и правилата за експлоатация на продукта.